Loading...
Recerca 2023-05-02T11:50:23+00:00

Fem recerca en els camps de l’agroecologia, l’economia social i solidària, les economies feministes i la transformació social.

El nostre objectiu és recollir i difondre experiències i aprenentatges col·lectius per tal de contribuir al desenvolupament de pràctiques crítiques i transformadores.

Realitzem estudis i informes tot adaptant el format a l’objectiu de la recerca i al públic per tal que siguin útils i participatius.

També realitzem formacions i activitats per promoure l’ús d’eines i de metodologies de recerca i intervenció social, tant en àmbits professionals, educatius o formatius, com en l’àmbit de col·lectius, associacions, moviments socials o entitats vinculades amb la transformació social.

Projectes

Fem recerca en els camps de l’agroecologia, l’economia social i solidària, les economies feministes i la transformació social.

Fem docència reglada i no reglada en metodologies qualitatives per a la recerca i la intervenció social.

Participem en el llibre col·lectiu «Béns comuns i necessitats col·lectives: La cruïlla de camins entre velles crisis i noves emergències» amb el capítol XII sobre la sostenibilitat als sistemes d’aprovisionament agroecològic.

Es tracta d’una publicació de l’Observatori DESC sobre com l’esclat de la pandèmia de la COVID19 no ha fet sinó visibilitzar i accentuar la devaluació dels drets socials i l’augment de les desigualtats vinculades la superposició de crisis múltiples esdevingudes en les darreres dècades arran de la consolidació global del paradigma neoliberal.

El llibre és un recull de quinze capítols d’autores de perfils diversos dividit en dos blocs. Els primers quatre capítols miren al passat i intenten respondre la pregunta d’on venim, s’analitzen els fonaments i impactes de la concentració i acumulació de capital que ha fet possible la infraestructura neoliberal i la mercantilització dels béns comuns dels últims 30 anys. El segon bloc, més extens, del cinqué al quinzé capítol, mira al present i busca respondre la pregunta cap on anem. En aquest segon bloc trobareu el capítol escrit a quatre mans des de l’Aresta sota el títol «El cooperativisme agroecològic a Catalunya: canvi d’escala, sostenibilitat i reptes».

Així el llibre conté diferents reflexions sobre la cruïlla de camins en què ens trobem i els possibles canvis i resistències que venen i està elaborat des de diferents àmbits, des de l’acadèmic fins a l’activisme, oferint doncs una visió àmplia.

Trobareu el llibre complet en pdf i en paper a la web de l’Observatori

https://observatoridesc.org/ca/bens-comuns-i-necessitats-collectives-cruilla-camins-entre-velles-crisis-i-noves-emergencies

així com el trobareu en pdf aquí mateix sencer i el capítol escrit des de l’Aresta en els segúents links:

«Béns comuns i necessitats col·lectives: La cruïlla de camins entre velles crisis i noves emergències». Llibre complet pdf.

«El cooperativisme agroecològic a Catalunya: canvi d’escala, sostenibilitat i reptes». Capítol XII pdf.

Presentem l’informe “Eines i estratègies d’articulació de les xarxes agroecològiques” Un informe sobre les eines i estratègies implementades per les xarxes agroecològiques per tal d’afavorir la coordinació entre petites productores, altres sectors socioeconòmics i l’administració pública en relació a l’abastiment de productes agroecològics i de proximitat.

Podeu descarregar l’informe aquí.

Aquest informe ha estat realitzat per l’Aresta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, i s’emmarca dins el  projecte Camp de trobada.

Presentem l’informe col·lectiu Xarxes alimentàries locals en temps de #covid-19

Un treball col·lectiu d’Arran de Terra, L’Aresta Cooperativa, Pam a Pam de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), Escola de pastors de Catalunya i Càtedra d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris per a la Transformació Social de la UVic.

Podeu descarregar aqui l’informe complet.

Amb aquesta recerca hem fet un estudi sistematitzat per a detectar quins són els punts forts i punt dèbils dels sistemes cooperatius d’aprovisionament agroecològic al territori i identificar com valoren un possible canvi d’escala els diferents agents implicats en el cooperativisme agroecològic.

Esperem que aquest estudi permeti visibilitzar alguns dels aspectes clau en aquesta temàtica i així contribuir al coneixement dels col·lectius dels que formem part.

Aquest projecte ha rebut el suport de la Fundació Roca Galès i ACCID.

Podeu descarregar aquí l’informe complet.

Taula rodona: La mida importa?

Participació en el projecte del Grup d’Estudis de Reciprocitat del Departament d’Antropologia social i cultural (Universitat de Barcelona) dirigit per la Dra. Silvia Bofill fent una etnografia centrada en els conceptes de justícia alimentaria i el preu just en les xarxes d’aprovisionament de productes agroecològics de Catalunya.

Aquest projecte ha rebut el suport del Ministeri d’Economia i Competitivitat. Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica

Desenvolupem el Mòdul de Tècniques d’Investigació i eines metodològiques i acompanyem i avaluem els dissenys metodològics dels treballs de diagnosi i intervenció que desenvolupen les estudiants en el marc del màster.

Més informació aquí.

Des dels anys noranta, l’agroecologia s’ha anat estenent al llarg de l’estat espanyol a través de diferents agents. A Catalunya,  durant aquest recorregut, els grups i les cooperatives de consum vinculats a petits projectes productius del territori han tingut un paper essencial tant en el suport i la viabilitat de la producció com en la difusió dels valors agroecològics a la resta de la societat. El 2015 es va observar un cert estancament en el creixement dels grups tant en la seva mida com en el nombre total. Des de llavors s’ha obert el debat sobre la necessitat d’un canvi d’escala en els sistemes d’aprovisionament agroecològic per tal de millorar-ne la seva sostenibilitat (Martín et al. 2017).

En aquest context, han sorgit nous models i estratègies d’organització i funcionament com ara algunes cooperatives i grups de consum estan augmentant la mida dels seus col·lectius, contractant professionals per a la logística quotidiana interna del grup, desenvolupant plataformes digitals per facilitar la gestió de les comandes o comptant amb agents intermediaris que facilitin la distribució d’aliments i altres productes. Així mateix, s’han iniciat diversos projectes de supermercats cooperatius que intenten materialitzar un canvi d’escala dels sistemes d’aprovisionament agroecològic amb l’objectiu d’arribar a altres capes de la societat que per diversos motius no poden participar de les cooperatives de consum que exigeixen una alta implicació en el col·lectiu.

En aquest sentit, volem analitzar les limitacions i potencialitats dels nous models que aborden el canvi d’escala, recollir bones pràctiques que poden servir per l’aprenentatge col·lectiu en la transició cap a sistemes alimentaris agroecològics, així com detectar alguns dels reptes i necessitats d’aquests nous models.

Col·laboren: Universidad Complutense de Madrid

ECOEMBEDDEDNESS. Cambiando los paradigmas: prácticas y discursos de las “economías transformadoras” en un contexto de urgencia ecosocial.

I+D+i  PID2019-106757GA-I00 /ECOEMBEDDEDNESS/ Financiado por MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033

Informe final sobre la situació i recomanacions per la transició cap a menjadors ecològics i de proximitat als micropobles

L’Aresta juntament amb Raiels i Arran de Terra hem fet una recerca sobre la situació dels menjadors escolars als micropobles i possibles camins per facilitar la transició agroecològica. Alguns dels objectius d’aquesta recerca són identificar les diferents tipologies de funcionament i models de gestió, analitzar les principals potencialitats i limitacions o reptes per a avançar cap a menjadors ecològics amb criteris de proximitat i ecològics,  analitzar bones pràctiques dins dels menjadors escolars de l’Associació de Micropobles de Catalunya i fer recomanacions i analitzar el marge de recorregut per avançar cap a menjadors que incorporin criteris de proximitat i/o ecològics.

El pots descarregar aquí:

Per encàrrec de: Associació de Micropobles de Catalunya.

Financia: Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya.

Publicacions i lectures

Publicacions

Narotzky, S., Homs, P i Martínez, B. (Forthcoming 2024) “Agricultura y reproducción social: las explotaciones agrarias familiares entre la viabilidad económica y la reproducción de la vida”. In: Explorio la agricultura globalitzada. Editors: Irés Pedreño i Carlos de Castro. Centro de Investigaciones Sociológicas

Homs, P., Berná, D. i Sama, S. (Forthcoming 2023) “La sostenibilidad del cooperativismo agroecológico: los supermercados cooperativos y otros modelos de crecimiento en Cataluña”. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos. Monográfico: Etnografías de la Economía Moral

Berná, D.,  Homs, P. i Sama, S. (Forthcoming 2023) “Cultivar, consumir y habitar en un contexto de emergencia climática. Procesos e iniciativas para la transición [eco]social en Cataluña y Madrid”. RES. Revista Española de Sociología. Monográfico en Economías transformadoras. Desarrollos teóricos y prácticas asociadas

Sama, S., Berná, D. i Homs, P. (Under revision 2023) “Huertos urbanos comunitarios ante la crisis ecosocial”. Revista Etnografica Special Issue: Ecología política

Homs, P (2023). ” “A just price is future”: the capital-life conflict in a viticulture region (El Penedès)”. Sociologia ruralis. Special Issue: The multiple dimensions of sustainability

Homs, P (2022) “(Un)sustainabilities in a viticulture region (El Penedès): market economy, public policies and territorial model”. Culture, Agriculture, Food and Environment 44(1): 6-17

Homs, P. i Roca, C (2022) “Feminismes, cures i economia social i solidària a l’entorn rural”. In: Economia Solidària i Ruralitats. Pp. 25-39 Sant Cugat del Vallès: Pol·len

Homs, P., Flores-Pons, G., Martín Mayor, A. i Sastre, A. (2021) “El cooperativisme agroecològic a Catalunya: canvi d’escala, sostenibilitat i reptes”. In: Béns comuns i 30 anys de neoliberalisme, mercantilisme i extractivisme en un context de crisis i emergències superposades. Pp. 272-292 Barcelona: Observatori DESC i l’Observatori del Deute en la Globalització.

Homs, P. i Martínez, B. (2021) En premsa. Dignity and just prices. The moral economy of farming on the age of agro-industry. Disparidades. Revista de Antropología ISSN: 2659-6881

Homs, P. (2020) En premsa. Resilient austerity, social values and value in social economy and entrepreneurship in CataloniaA: Grassroots Economies: Living with Austerity in Southern Europe. Narotzky S.(ed.) Pluto Press 

Homs, P., Flores-Pons, G. i Martín Mayor, A. (2020) En premsa. Sustainable lives and care: Agro-ecological cooperativism in Catalonia, Spain A: Food for Degrowth. Nelson, A. y Edwards. F. (eds). Routledge (Environmental Humanities Series) 

Alquézar, R., Homs, P., Morelló, N., Sarkis, D.,(2019) Cooperative practices: survival strategies, “alternative” movements or capitalism re- embedding?”, A: P.Simonic (ed.) Reciprocity in Times of Crisis, Zupanic’s Collection, University of Lubijana Press, Lubijana.

Homs, P. and Narotzky, S. (2019) Within and beyond the market system. A case of organic food cooperatives in Catalonia”. In Food Values in Europe: Economies, Ideologies, and Power in Practice. Bloomsbury.

Homs, P. (2019)(Des)encuentros entre las instituciones y la economía social y solidaria”. Special Issue: Economía social y solidaria y economías populares en un contexto de crisis financiera. Revista de Antropología Social pp: 227-246 ISNN: 1131-558X

Martín Mayor, A.; Flores-Pons, G.: Homs, P; Espelt, R. (2018) “Eines per a repensar el cooperativisme agroecològic.” A: Espelt i Vega (eds.s) Cooperativisme i agroecologia a la ciutat de Barcelona. 25 anys: 1993-2018 Comanegra: Barcelona

Martín Mayor, A.; Homs, P.; Flores-Pons, G. (2017) “El canvi d’escala: Un revulsiu pel cooperativisme agroecològic?” Informe de recerca. Amb el suport de la Fundació Roca Galès. Beca a l’estudi del cooperativisme, Convocatòria 2015.

Homs, P., (2014) “Más allá del dualismo explotación/conservación en las cooperativas de consumo ecológico”, Actes del congrés de la FAEE, Tarragona, 2014

Homs, P.,(2014) “Sistemas de regulación de alimentos ecológicos. Procesos de despolitización”, Actes del congrés de la FAEE, Tarragona, 2014

Alquézar, R., Homs, P., Morelló, N., Sarkis, D., (2014) “Prácticas cooperativas: Estrategias de superviviencia, movimientos “alterantivos” o reincrustación capitalista?”, Ars & Humanitas nº VIII/1, 151-166

Homs P. i Olivencia R. (2011) Tota Cuca Viu: entre el consumo político y la política consumida. A: El impasse de lo político. Revista Espai en Blanc. Materiales para la subversión de la vida. Barcelona: Espai en blanc i Edicions Bellaterra, n. 9-11.

Martín-Mayor, Adrià (2010). La certificació de la producció agroalimentària ecològica en discussió: formes participatives en la resolució de controvèrsies tecnocientífiques. Treball de Màster en Investigació en Psicologia Social (Departament de Psicologia Social, UAB).

Comunicacions i congressos

Escribano, P y Homs P. Coordinació del simposi: «Ser campesina/o hoy en día: retos y estrategias para una vida digna en la era agroindustrial» A: I Congrès Català de Antropología. Enero 2020, Tarragona

Homs, P. Los valores de justicia social e intercooperación: tensiones en la economía social y solidaria. V Congreso Internacional de Antropología, Pensar Culturas, Cambiar Mundos AIBR, Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red Universidad Autónoma de Madrid, Escuela Politécnica, Madrid  Julio 2019  

Homs, P (2018) Resilient austerity: Cooperatives and entrepreneurship in Catalonia GRASSROOTS ECONOMICS MEANING, PROJECT AND PRACTICE IN THE PURSUIT OF LIVELIHOOD Instituto Internacional de Sociología Jurídica – Oñati, Gipuzkoa

Homs, P., Flores-Pons, G. and Adrià Martín Mayor (2018) Care and livelihood sustainability within agro-ecological cooperativism”. Ten Years of Crisis: the Ethnography of Austerity, 10 -12, January ISCTE‐IUL, Lisbon – Portugal

Homs, P. and Bolado, E. (2017) Entrepreneurship, social economy and cooperativism: (mis)matches between ideology and practice” 116th Annual Meeting of the American Anthropological Association: Anthropology Matters. 29th November-3rd December, Washington (USA)

«Autogestión, reproducción y justicia social». Workshop (Departament d’Antropologia social i cultural, Universitat de Barcelona, Maig 2017)

Martín-Mayor, Adrià; Flores-Pons, Gemma; Homs, Patrícia. Presentació convidada de la recerca ‘El canvi d’escala: un revulsiu pel cooperativisme agroecològic?’, Fira Economia Social i Solidària de Catalunya (FESC) (Octubre, 2016).

Homs, Patrícia; Martín-Mayor, Adrià; Flores-Pons, Gemma; Llenas-Regordosa, Glòria. Participació en el congrés AIBR 2016 amb la ponència: “El cambio de escala: ¿un revulsivo para el cooperativismo agroecológico?” (Universidad de Barcelona, Setembre, 2016).

Homs, Patrícia; Martín-Mayor, Adrià; Flores-Pons, Gemma; Llenas-Regordosa, Glòria. Participació en el congrés AIBR 2016 amb la ponència “Resistencias contra las injustícias alimentarias” (Universidad de Barcelona, Setembre, 2016).

Homs, Patrícia; Martín-Mayor, Adrià; Flores-Pons, Gemma; Llenas-Regordosa, Glòria. Participació en el congrés de l’EASA 2016 amb la ponència “The change of scale, a lever for agroecological cooperatives sustainability” (Universitá Milano-Bicocca, Juliol, 2016).

Homs, P. Procesos de politización en las cooperativas de consumo ecológico de Cataluña, IV Congreso Internacional del Observatorio de la Alimentación y la Fundación Alicia, comunicació oral, 9-12 juny 2015, Barcelona

Homs, P; Gómez, S i Narotzky, S. Within and beyond market allocation systems: cooperative and reciprocal forms of provisioning in present-day Catalonia, ASA2014 Anthropology and Enlightment, comunicació oral, 19-22 de juny 2014, Edimburg (Anglaterra)

Homs, P. Between resistance and integration in organic food provisioning networks, Workshop: Value and values in agro-food systems, comunicació oral, 10-12 de juny 2014, EHESS, Centre Norbert Elias, Marseille (França)

Notícies i actualitat

Recerca

Xarxes alimentàries locals en temps de COVID-19

Presentem l’informe col·lectiu Xarxes alimentàries locals en temps de #covid-19❗ Un treball col·lectiu d’Arran de Terra, L'Aresta Cooperativa, Pam a Pam de la Xarxa d'Economia Solidària (XES), Escola